Karate

ISU : In atentia organizatorilor de evenimente PDF Imprimare Email
Luni, 06 Mai 2019 10:15
 
    ÎN ATENȚIA ORGANIZATORILOR DE EVENIMENTE
 
                                             
 
   Referințe legislative(click pe link pentru deschidere)
   Hotărârea Guvernului României nr. 571 din 10 august 2016pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu
   Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 14 din 16 martie 2009pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liber
   Dispoziții generale din 16 martie 2009de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spaţii închise sau în aer liberLegeanr. 307 din 12 iulie 2006privind apărarea împotriva incendiilor.............................
 
 
(actualizată până la data de 28 august 2016*)Având în vedere multitudinea evenimentelor(ex.: spectacole, întruniri, concerte, proiecţii de filme târguri, expoziţii, bâlciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, circuri, alimentaţie public, patinoare, parcuri de distracţii),care se organizează și desfășoară pe raza Municipiului București și a Județului Ilfov, pentru evitarea unor situații în care instituția noastră nu poate lua act de organizarea și desfășurarea acestora, vă supunematenției câtevaaspecte relevante pe care le veți avea în vedere la organizarea acestor tipuri de evenimente:I. Pentru amenajările care intră sub incidenţa dispoziţiilor H.G.R.nr.571/2016,pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu,solicităm săne transmitețicu cel puțin 30 de zile zile înaintea începerii evenimentului, documentația întocmită conform O.M.A.I. nr. 129/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice privindavizareaşi autorizare desecuritatea la incendiu şi protecţia civilă, având în vedere faptul că termenul de emitere a autorizaţiilor este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete.II. Potrivit prevederilor art.30 alin. (1) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare, la acest moment, înainte de punerea în funcţiune a unei construcţii sau amenajări care intră subincidenţa dispoziţiilor H.G.R.nr.571/2016este necesarăobţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. În situaţia în care construcţia/amenajareaeste pusă în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu, proprietarul acesteia/organizatorul, după caz, intră sub incidențaLegii nr. 307/2006.
..............................
b) instalaţii de gaze petroliere lichefiate;c) instalaţii de ventilaţie şi evacuare a fumului şi gazelor;d) instalaţii de stingere cu diferiţi agenţi;e) instalaţii electrice de forţă şi iluminat;f) instalaţii de semnalizare a incendiilor;g) instalaţii de încălzire, indiferent de metoda folosită: radiaţie, convecţie etc.;h) instalaţii pneumatice şi hidraulice;i) sisteme pentru focuri de artificii sau spectacole pirotehnice;j) instalaţii de climatizare;k) instalaţii pentru jocuri cu laser;l) ecrane pentru proiecţii video;m) instalaţii de sonorizare.Instalaţiile sau sistemele pot avea caracter temporar.III. Se va avea în vedere cala punerea în funcțiune,construcţia/amenajarea nuintresub incidenţa dispoziţiilor H.G.R. nr.915/2015 care stabileşte Criteriile pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilordeterminate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu.IV. Amenajareatemporară în spaţii închise este structura sau construcţia realizată prin compartimentarea, pe baza unui proiect tehnic, a unor spaţii din interiorul construcţiilor precum și în aer liber, având ca destinaţie organizarea unora dintre activităţile cuprinse la art. 2 alin. (2), (3) din Ordinul M.A.I. 14/2009, pe o durată limitată în timp.V. Organizatorul are următoarele obligaţii principale din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor:a) solicită, după caz, elaborarea documentaţiei tehnice şi includerea în aceasta a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;b) obţine autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor conform legii;c) asigură încadrarea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, pe toată perioada de funcţionare aamenajării, conform contractului menţionat la art. (7) alin. (1) şi (2) din Ordinul M.A.I. 14/2009;d) asigură desfăşurarea controalelor de apărare împotriva incendiilor organizate de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă ,,Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov sau de către personalul cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor;e) ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;Telefon: 021.207.55.00 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Fax: 021.316.51.16Calea13 Septembrie nr.135, Sector 5Bucureşti, Româniaf) asigură informarea, prin orice mijloc, a utilizatorilor privind regulile de apărare împotriva incendiilor peteritoriul amenajării;g) asigură echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile tehnice menţionate la lit. a), după caz, sau prevăzute de prezentele dispoziţii generale.La organizarea șidesfășurarea activităților în spații închise sau în aer liberse vor respecta prevederile Ordinul M.A.I. 14/2009privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor:La punerea la dispoziţie, indiferent prin ce formă, a oricăror spaţii pentru desfășurarea activităţii, deţinătorii de spaţii sub orice titlu, trebuie să încheie cu organizatorii contracte în care să prevadă obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin pe linia apărării împotriva incendiilor. Contractul încheiat între părţi trebuie să precizeze inclusiv obligaţiile şi responsabilităţile personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.Organizatorul activităţiiare obligaţia de a asigura instruirea, din punctul de vedere al apărării împotriva incendiilor, pe bază de proces-verbal, a personalului de deservire şi de ordine.Organizatorul asigură în permanenţă funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor la parametrii stabiliţi în documentaţia tehnică.Pe timpul exploatării spaţiilor în care se desfăşoară activităţile pentru care a fost realizată amenajarea temporară trebuie luate măsuri de reducere a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibileşi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.Pe timpul exploatării spaţiilor în care se desfăşoară activităţile pentru care a fost realizată amenajarea temporară trebuie luate măsuri de reducere a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a eventualelor surse cu potenţial de aprindere a acestora.Activităţile de realizare a amenajărilor trebuie să se finalizeze cu cel puţin 24 de ore înaintea începerii activităţii pentru care au fost concepute.Pe teritoriul amenajărilor temporare nu sunt admise materiale radioactive sau explozive.Activitatea se organizează astfel încât să nu îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu.Pe perioada executării amenajărilor se interzice accesul publicului în spaţiile de lucru.Telefon: 021.207.55.00 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Fax: 021.316.51.16Calea13 Septembrie nr.135, Sector 5Bucureşti, RomâniaSe interzice introducerea în sălile de spectacol, şedinţe şi altele asemenea a scaunelor suplimentare faţă de numărul prevăzut prin documentaţia tehnică.La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de încălzire, ventilare, climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a aparatelor şi instalaţiilor a căror funcţionare nu este necesară.Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.Pe timpul manifestărilor cu public, uşile de pe căile de evacuare se menţin în permanenţă descuiate.Organizatorul are obligaţia de a asigura măsurile necesare pentru accesul şi evacuarea persoanelor cu dizabilităţi.În cadrul oricărui mod de amenajare, indiferent de tipul evenimentului organizat, trebuie să fie asigurate marcarea şi semnalizarea:a) căilor de acces, evacuare şi intervenţie;b) locurilor pentru fumat;c) locurilor de adunare;d) locurilor de parcare;e) mijloacelor iniţiale de intervenţie.Se interzice fumatul în clădirile sau spaţiile ce adăpostesc amenajări temporare în spaţii închise.Lucrările cu foc deschis se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu foc şi după luarea măsurilor de prevenire necesare.Permisul de lucru cu foc deschis este emis de către organizator în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Lucrările cu foc deschis pe timpul lucrului cu public se realizează numai după ce au fost asigurate toate condiţiile privind evacuarea utilizatorilor.Se interzice utilizarea de butelii de aragaz improvizate, neomologate conform legii, cu defecţiuni sau în stare avansată de uzură.Telefon: 021.207.55.00 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Fax: 021.316.51.16Calea13 Septembrie nr.135, Sector 5Bucureşti, RomâniaÎn spaţiile în care se asigură servirea mesei pentru mai mult de 50 de persoane se impune organizarea evacuării şi prin alte căi decât cele pe care s-a realizat accesul.Culoarele între rândurile de mese şi scaune trebuie să asigure evacuarea cel puţin a unui flux de persoane.Căile de evacuare din blocul alimentar trebuie să fie distincte de cele din spaţiul de servire.Toate corpurile de iluminat din interiorul amenajărilor trebuie să fie prevăzute cu plasă de protecţie şi să fie amplasate la distanţe deminim 1 m faţă de perdele, decoruri, recuzită.Orice modificare a instalaţiilor electrice existente se realizează cu acordul deţinătorului şi de către personal autorizat.Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor permanente şi temporare pentru deservireautilizatorilor sunt asigurate de deţinători.Instalaţia electrică se verifică obligatoriu cu cel puţin o zi înaintea începerii activităţii cu public, dacă s-au făcut modificări sau intervenţii la instalaţia electrică faţă de proiectul iniţial; în caz contrar se ia în considerare verificarea periodică, dacă nu au trecut mai mult de 6 luni de la ultima verificare.Verificarea se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.După încheierea verificării instalaţiei electrice persoana fizică sau juridică autorizată eliberează un document de verificare.La exploatarea instalaţiilor electrice se interzice:a) înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;b) racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;c) încărcarea instalaţiei electrice peste sarcina admisă;d) nerealizarea unor contacte electrice perfecte, cu rezistenţă de trecere comparabilă cu rezistenţa ohmică a conductorilor legaţi, sigure în timp şi uşor de verificat;e) neasigurarea aceluiaşi nivel de izolaţie ca şi al conductorilor la legăturile electrice;f) supunerea legăturilor electrice la eforturi de tracţiune mai mari decât cele pentru care au fost dimensionate;g) lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;h) folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici, fără ştecher, direct în prize;i) utilizarea prizelor neprevăzute cu dispozitiv de protecţie diferenţială şi de limitare a puterii, amplasate la distanţă mai mică de 1 m de materiale combustibile;j) utilizarea receptorilor de energie electrică, precum radiatoare, reşouri, fiare de călcat, ciocane de lipit şi altele asemenea, fără luarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau încăperea respectivă;Telefon: 021.207.55.00 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Fax: 021.316.51.16Calea13 Septembrie nr.135, Sector 5Bucureşti, Româniak) utilizarea lămpilor mobile sau portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;l) folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină sau a abajururilor improvizate, din carton, hârtie sau alte materiale combustibile;m) aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile cum ar fi cârpe, hârtii, folii de materiale plastice, lemne;n) utilizarea radiatoarelor şi a reşourilor electriceneomologate sau în alte locuri decât cele stabilite prin instrucţiuni sau agremente tehnice;o) folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor electrici;p) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare;q) agăţarea sau introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau a tunelelor electrice a obiectelor de orice fel;r) depozitarea de obiecte şi/sau materiale combustibile în posturile de transformare şi/sau încăperile tablourilor generale de distribuţie electrică;s) efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat;t) neafişarea schemei electrice de conexiuni în interiorul tablourilor electrice.Combustibilul necesar pentru instalaţiile de încălzire trebuie să fie depozitat în spaţii amenajate corespunzător; cantitatea maximă admisă în centrala termică nu trebuie să depăşească consumul zilnic.Instalaţiile de încălzire locală trebuie să fie omologate, conform legii, şi adecvate spaţiului în care sunt utilizate.În cazul în care se impune, suplimentarea cu surse de căldură trebuie să se facă cu respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.Se interzice utilizarea surselor de încălzire cu flacără deschisă în spaţiile de lucru cu publicul.Instalaţiile pentru gaze petroliere lichefiate -G.P.L. se utilizează doar cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare.În cazul în care se constată prezenţa gazelor, înainte de a se aprinde focul se aeriseşte încăperea respectivă, se depistează şi se înlătură, de către personal autorizat, defectele care au provocat scăpările de gaze.Depistarea scăpărilor de gaze se va face numai cu spumă de apă şi săpun sau cu alte metode indicate de producător.Telefon: 021.207.55.00 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Fax: 021.316.51.16Calea13 Septembrie nr.135, Sector 5Bucureşti, RomâniaAprinderea şi stingerea focului în sobe se execută numai de către personal instruit în acest scop.Pentru aceasta, la fiecare sobă se pune câte o etichetă, pe care se menţionează, pe lângă ora de aprindere şi stingere, următorul text: "Pentru aprinderea şi stingerea focului răspunde (numele şi prenumele persoanei)".Înainte de aprinderea arzătorului de gaze robinetul trebuie să fie închis, iar când arzătorul este în funcţiune uşa cenuşarului trebuie să fie deschisă.Atât la aprinderea, cât şi la stingerea focului gazele trebuie să fie închise sau, respectiv, deschise mai întâi de la robinetul principal, de siguranţă, apoi de la robinetul de manevră al arzătorului.Materialele sau elementele combustibile din faţa focarelor şi cenuşarelor trebuie să fie aşezate la distanţă de minimum 1,5 m faţă de acestea.Depozitarea materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 0,50 metri la mijloacele de încălzire.Este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra mijloacelor de încălzire.Maşinile şi aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum şi rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi pot fi amplasate la distanţe mai mici decât cele prevăzute mai sus, doar dacă acest lucru este precizat în instrucţiunile de folosire.În faţa uşiţei de alimentare a cazanelor, sobelor şi altele asemenea, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m.Periodic, înainte de utilizare, mijloacele de încălzire şi coşurile de fum se verifică amănunţit, se repară, se curăţă în vederea dării în exploatare în perfectă stare de funcţionare.Nu se admite utilizarea mijloacelor de încălzire ale căror focare şi cenuşare sunt defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor.În timpul funcţionării mijloacelor de încălzire uşiţele focarului şi cenuşarului se menţin închise.Este strict interzisă aprinderea focului prin turnare de benzină, petrol sau alte lichide combustibile.Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe părţile fierbinţi ale mijloacelor de încălzire sau în imediata apropiere a lor.Nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător.Telefon: 021.207.55.00 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Fax: 021.316.51.16Calea13 Septembrie nr.135, Sector 5Bucureşti, RomâniaSe numesc persoane care să răspundă de aprinderea şi stingerea focului corespunzător fiecărui spaţiu ori construcţie la care încălzirea se realizează astfel.Cenuşa se evacuează periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, şi numai după ce se sting complet resturile de jar.Se interzice funcţionarea mijloacelor de încălzire peste parametrii funcţionali.Se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale care nu au legătură cu exploatarea efectivă a acesteia.Aparatele pentru controlul temperaturii şi presiunii din cazane şi conducte, indicatoarele de nivel pentru combustibil, supapele de siguranţă etc. se menţin în perfectă stare de funcţionare.Cazanele alimentate cu combustibil lichid se prevăd, în faţa focarelor, sub injectoare, cu tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri provenite din instalaţii.Scurgerile accidentale de combustibil se colectează şi se înlătură imediat ce se constată.Rezervoarele pentru consumul zilnic se prevăd cu conducte de preaplin, conducte de aerisire, indicatoare de nivel şi se întreţin corespunzător.La aceste rezervoare nu se instalează indicatoare de nivel din sticlă.Se interzice folosirea focului deschis pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare, prin încălzire.Înainte de aprinderea combustibilului la injectoare se verifică focarul şi se îndepărtează eventualele scurgeri de combustibil.Focarele şi canalele de fum se ventilează timp de 10 minute, folosindu-se instalaţia prevăzută pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor arse.Aprinderea combustibilului pulverizat în focarele cazanelor se efectuează fie electric, fie cu ajutorul unei torţe fixate pe o vergea metalică lungă de circa 80 cm, nefiind admise improvizaţiile.Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător.Centralele termice care folosesc combustibil gazos se pun în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi numai dacă acestea corespund presiunii din conductele de gaze, în limitele prevăzute de norme.Telefon: 021.207.55.00 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Fax: 021.316.51.16Calea13 Septembrie nr.135, Sector 5Bucureşti, România(1) Controlul etanşeităţii conductelor/instalaţiilor/echipamentelor cu gaz se face numai cu emulsie de apă şi săpun sau conform prescripţiilor tehnice.(2) La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor, se închide robinetul de pe conducta principală şi se deschid ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensă a sălii.Aprinderea arzătoarelor cu gaze se face pe principiul "gaz pe flacără".Circuitul de alimentare al fiecărui arzător se prevede cu două ventile montate în serie, dintre care unul cu acţionare manuală.Poziţia ventilelor "închis" sau "deschis" trebuie marcată vizibil.Pentru fiecare cazan se asigură efectuarea periodică a reviziei şi lucrărilor de reparaţii potrivit termenelor prevăzute de prescripţiile tehnice.Personalul care deserveşte centralele termice trebuie să fie autorizat conform prescripţiilor tehnice ISCIR.Înainte de începerea activităţii cu public, instalaţiile de ventilare se verifică conform instrucţiunilor producătorului, urmărindu-se totodată dacă acestea corespund destinaţiei amenajării.La verificarea instalaţiilor de ventilare se ţine cont de modul de funcţionarea clapetelor antifoc, a etanşeităţilor la trecerea tubulaturii prin elemente de construcţie, de modul de asigurare şi funcţionare a motoarelor de rezervă etc.Sistemele de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi trebuie să asigure, în cazde incendiu, evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi din clădire, pentru a permite ieşirea utilizatorilor şi accesul echipelor de intervenţie în condiţii de siguranţă.Sistemele de ventilare natural-organizată şi sistemele de ventilare mecanică ale încăperilor în atmosfera cărora se degajă gaze, vapori, praf sau pulberi combustibile se întreţin şi se utilizează astfel încât în exploatarea normală să se evite posibilitatea acumulării acestor substanţe în cantităţi ce pot prezenta pericol de incendiu sau explozie.Prizele de ventilare sunt prevăzute cu plase de sârmă sau grătare de protecţie în bună stare astfel încât să împiedice pătrunderea diferitelor corpuri străine în canalele de ventilare.Telefon: 021.207.55.00 Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza Fax: 021.316.51.16Calea13 Septembrie nr.135, Sector 5Bucureşti, RomâniaAmplasarea în încăperi a gurilor de absorbţie se face în raport cu greutatea specifică a gazelor sau a vaporilor ce se evacuează, iar la ventilările locale acestea trebuie să se afle cât mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a pulberilor combustibile.Ventilatoarele montate în încăperile sau zonele cu degajări de substanţe combustibile cum ar fi gaze, vapori sau praf care pot forma cu aerul amestecuri explozive sau care vehiculează astfel de substanţe se menţin în bună stare de funcţionare şi protejate corespunzător mediului.Se interzice evacuarea, prin aceeaşi instalaţie de ventilare, a substanţelor combustibile şi a celor inflamabile, precum şi a substanţelor care în amestec pot provoca aprindere sau explozie....................................
http://isubif.ro/local/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/123_POSTARE%20ORGANIZATORI.PDF
 
Banner

Abonare newsletter
jNews ModulePrimeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Zona banere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Sondaj

Cum poate fi mai bine promovat Karate-ul?
 

Sunteti aici: Home Stiri ISU : In atentia organizatorilor de evenimente