Karate

Se schimba Normele financiare ptr. activitatea sportiva -HG.1447/2007 ?? PDF Imprimare Email
Duminică, 21 Aprilie 2024 17:27

Se  pare ca  exista  o  Hoatrare / propunere   a  Agentiei  Nationale  pentru  Sport  de  : Modificarea Normelor  Financiare pentru  activitatea sportiva aprobata  prin  Hotararea Guvernului  nr.1447/2007

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007

 "

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

ART I.

Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ b) taxele de traversare cu bacul/feribotul;”

3. La articolul 13 alineatele (1) – (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acțiunile sportive organizate în țară se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmează:

Acțiunea

Limite maxime/persoană

a) Competiții sportive interne:

- de nivel comunal, orășenesc sau municipal

- - de nivel județean

- de nivel zonal sau interjudețean

- de nivel național

până la 90 lei

până la 100 lei

până la 120 lei

până la 140 lei

b) Acțiuni de pregătire sportivă și alte acțiuni sportive desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate, după caz, de:

- cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București

- federațiile sportive naționale, alte organizații sportive naționale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român,instituții publice de nivel național

până la 170 lei

până la 200 lei

c) Competiții sportive și alte acțiuni sportive internaționale desfășurate în țară, organizate și/sau finanțate de:

- cluburile sportive, asociațiile județene și a municipiului București pe ramură de sport, direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București,

- federațiile sportive naționale și alte organizații sportive naționale

- Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ministerele și alte instituții publice de nivel național

până la 180 lei

până la 200 lei

până la 220 lei

(2) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 250 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte. În cadrul meselor oficiale se pot deconta şi băuturi alcoolice.

(3) La competiţiile sportive organizate în ţară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 25 lei/persoană/joc sau reuniune.

La stagii de pregatire centralizate/cantonamente organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 15 lei/persoană/zi.

(5) La acțiunile sportive organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli zilnice de masă pentru participanți până la 200 % din nivelul diurnei în valută prevăzute de dispozițiile legale în materie pentru fiecare țară în care are loc deplasarea.”

4. La articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) de către direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București sau cluburile sportive, pentru ceilalți sportivi legitimați din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 1.000 lei lunar/persoană.”

5. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 16 Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 30 lei/sportiv.”

6. La articolul 17 alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Organizațiile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii care sunt nominalizați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele următoare:

La sporturi individuale:
- lei –

Competiții sportive

internaționale

organizate de:

Competiții sportive interne:

federații

sportive

naționale

alte

organizații

sportive

nivel comunal,

orășenesc sau

municipal

de nivel

județean

de nivel

zonal sau

interjudețean

de nivel

național

500

300

80

110

150

300

La jocuri sportive:
- lei –

Competiții sportive

internaționale

organizate de:

Competiții sportive interne:

federații

sportive

naționale

alte

organizații

sportive

nivel comunal,

orășenesc sau

municipal

de nivel

județean

de nivel

zonal sau

interjudețean

de nivel

național

500

300

80

110

150

300

(3)Pentru activitatea de secretariat, activitate ce ține de organizarea acțiunii sportive în care sunt incluse următoarele, fără a fi limitate: - manipulatori, tehnicieni audio/video/sonorizare, secretariat) desfășurată înainte, în timpul sau după derularea competiției, la ramurile de sport la care se justifică, pot fi plătite 3-6 indemnizații la nivelul unui arbitru secund, în funcție de nivelul competiției.

(6) Cheltuielile de transport, masă şi cazare pentru personalul de la secretariat și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către entitățile sportive organizatoare în limitele prevăzute de prezentele norme.”

7. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 19 Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiție, inclusiv echipamente de recuperare medicale a sportivilor de natura obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, ținuta de reprezentare, după caz, în limita fondurilor prevăzute în buget.”

8. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 20 (1) Comitetul Olimpic şi sportiv Român şi federațiile sportive naționale pot să procure pentru sportivii din loturile olimpice/paralimpice şi naționale vitamine, susținătoare de efort şi medicamente, în baza prescripțiilor medicale, pentru perioada acțiunilor de pregătire sportivă a acestora şi a competițiilor sportive ale căror cheltuieli de participare sunt finanțate de acestea, în limita bugetului aprobat în acest scop, astfel:

a) vitamine şi susținătoare de efort, în sumă de până la 100 lei/zi pentru fiecare sportiv;

b) medicamente şi materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 60 lei/zi pentru fiecare sportiv.

(2) Celelalte structuri sportive, precum și direcțiile județene de sport și Direcția pentru Sport a Municipiului București pot să procure, în baza prescripției medicale:

a) vitamine și susținătoare de efort, în sumă de până la 40 lei/zi pentru fiecare sportiv;

b) medicamente, materiale sanitare, unguente și produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere și recuperare, în sumă de până la 30 lei/zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.”

9. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art. 21

(2) Organizațiile sportive care au în administrare sau folosinţă baze sportive pot efectua cheltuieli pentru dotarea cabinetelor medicale cu medicamente, materiale şi aparatură sanitară şi de refacere după efort, de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, şi a stațiilor doping cu echipamente de specialitate, în limita prevederilor bugetare aprobate;

10. La articolul 22 alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Pentru organizarea, respectiv desfășurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizațiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli și pentru:

a) servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferință, spații, aparatură birotică și alte bunuri necesare organizării acțiunilor, precum şi contravaloarea utilităților (energie electrică, energie termică, gaz, salubritate, apă etc.) consumate în mod real și efectiv pe perioada închirierii spațiului;

b) refacere după efort, recuperare și igienă personală, cum ar fi saună, masaj, servicii spălătorie/curățătorie echipament sportiv și altele asemenea;

 

 

g) cheltuieli medicale pentru vaccinuri, medicamente, testări virusologice/bacteriologice specifice unor țări sau localități, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;

j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 35 lei/zi/persoană, în cazul acțiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

m) cheltuieli privind transmiterea online/tv în timp real, inclusiv cheltuielile conexe pentru realizare acestora;

n) servicii foto/audio/video, cheltuieli promovare social media;

o) cheltuieli de întreținere și reparații a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în evidențele contabile ale organizațiilor sportive, care deservesc la desfășurarea acțiunilor sportive;

(2) Pentru realizarea acțiunilor de cercetare, documentare, informare, promovare, consultanță în domeniul sportului, pentru formarea și perfecționarea personalului de specialitate, precum și a celorlalte acțiuni sportive, organizațiile sportive, în limita prevederilor bugetare aprobate, mai pot efectua:

d) cheltuieli pentru realizarea materialelor foto/audiovideo metodice şi de promovare a activității sportive;

(5) Pentru ramurile de sport individuale de luptă prin contact, structurile sportive pot efectua cheltuieli cu plata indemnizației sportive pentru parteneri, în limita sumei de 600 lei/meci.”

11. La articolul 23 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La acțiunile sportive internaționale, delegațiilor sportive străine li se pot oferi cadouri, după cum urmează:

a) pentru cele organizate în țară:

Acțiunea

Finanțatorul

Valoarea

Campionate mondiale și europene

Organizatorul acțiunii

până la 2.000 lei/delegație
sportivă

Alte competiții sportive internaționale

Organizatorul acțiunii

până la 1.500 lei/delegație
sportivă

Alte acțiuni sportive internaționale

Organizatorul acțiunii

până la 1.000 lei/delegație
sportivă

b) la acțiunile sportive internaționale organizate în străinătate:

Acțiunea

Finanțatorul

Valoarea

Jocurile olimpice

Comitetul Olimpic și Sportiv Român

până la 4.000 lei/ramură de sport

Campionate mondiale și europene

Organizația sportivă participantă

până la 3.000 lei/acțiune

Alte competiții sportive internaționale

Organizația sportivă participantă

până la 2.500 lei/acțiune

Alte acțiuni sportive internaționale

Organizația sportivă participantă

până la 1.500 lei/acțiune

12. La articolul 25 alineatele (1) – (1^2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Agenția Națională pentru Sport, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, în limita bugetului aprobat, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:

COMPETIȚIA

Locul I

Locul II

Locul III

Locul IV

Locul V

Locul VI

Cine acordă premiile / recompensele

a) Jocuri olimpice - echivalentul în lei

140.000

euro

112.000

euro

84.000

euro

56.000

euro

42.000

euro

28.000

euro

Comitetul Olimpic și Sportiv Român

b) Jocuri olimpice de Tineret - lei

27.000

19.500

13.500

10.500

7.500

3.750

Comitetul Olimpic și Sportiv Român

c) Jocuri paralimpice- echivalentul în lei

140.000

euro

112.000

euro

84.000

euro

56.000

euro

42.000

euro

28.000

euro

Agenția Națională pentru Sport

d) Campionate mondiale/Campionate mondiale pentru persoane cu nevoi special -lei

- seniori;

- tineret,

- juniori I nu mai mici de 16 ani;

- juniori II, cadeți nu mai mici de 14 ani;

100.000

28.500

16.500

10.000

66.000

16.500

12.000

7.800

53.550

12.000

9.000

5.850

17.850

4.500

3.000

1.950

12.500

3.750

2.250

1.450

8.950

2.250

1.500

975

Agenția Națională pentru Sport

e) Campionate europene/Campionate europene pentru persoane cu nevoi special (lei)

- seniori;

- tineret,

- juniori I nu mai mici de 16 ani;

- juniori II, cadeți nu mai mici de 14 ani;

75.000

16.500

9.000

5.800

44.500

12.000

6.750

4.300

30.000

8.250

4.500

2.900

9.000

3.750

3.000

1.950

8.000

3.000

2.250

1.450

6.000

2.250

1.500

975

Agenția Națională pentru Sport

f) Jocuri paralimpice de tineret - lei

9.000

6.000

4.500

3.000

2.250

1.500

Agenția Națională pentru Sport

g) Festivalul Olimpic al Tineretului

European - lei

9.000

6.000

4.500

3.000

2.250

1.500

Comitetul Olimpic și Sportiv Român

h) Jocuri Mondiale Universitare, Campionate mondiale școlare și universitare, militare, ale polițiștilor, feroviare și alte asemenea - lei

6.000

4.500

3.750

3.000

2.250

1.500

Ministerul de resort

i) Campionate Europene Școlare și Universitare - lei

6.000

4.500

3.750

3.000

2.250

1.500

Ministerul de resort

j) Jocurile Francofoniei - lei

12.000

4.500

3.000

-

-

-

Agenția Națională pentru Sport

k) Cupe mondiale interțări, Cupe europene OPEN - seniori – lei

5.250

3.750

3.000

-

-

-

Federațiile sportive naționale

l) Cupe Europene interțări – seniori - lei

5.250

3.750

3.000

-

-

-

Federațiile sportive naționale

l^1) Campionate Balcanice – lei

Sporturi individuale:

- seniori;

- tineret,

- juniori I nu mai mici de 16 ani;

- juniori II, cadeți nu mai mici de 14 ani;

Jocuri sportive:

- seniori;

- tineret,

- juniori I nu mai mici de 16 ani;

- juniori II, cadeți nu mai mici de 14 ani;

2.500

2.000

1.200

900

5.000

4.000

3.000

2.000

2.000

1.500

900

700

4.000

3.000

2.000

1.500

1.500

1.000

700

500

3.000

2.000

1.500

1.000

     

Federațiile sportive naționale

m) Cupe Europene intercluburi – seniori - lei

5.250

3.000

2.250

-

-

-

Cluburile sportive

n) Campionate naționale - lei

Sporturi individuale

-seniori;

-tineret;

juniori I nu mai mici de 16 ani;

-juniori II, cadeți nu mai mici de 14 ani;

Jocuri sportive

-seniori;

-tineret;

juniori I nu mai mici de 16 ani;

-juniori II, cadeți nu mai mici de 14 ani;

3.000

1.800

1.350

875

6.000

4.500

3.000

1.950

2.250

1200

1050

680

4.500

3.000

2.250

1.450

1.800

750

600

390

3.000

2.250

1.500

975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cluburile sportive

o) Cupa României - lei

-Discipline individuale

-Jocuri sportive

2.250

4.500

1.800

3.000

1.500

2.250

-

-

-

-

-

-

Cluburile sportive

p) se abrogă

             

q) Jocurile INVICTUS - lei

30.000

22.500

18.000

13.500

10.500

7.500

Ministerul de resort

r) se abrogă

             

s) Jocurile Mondiale pe plajă – seniori - lei

42.000

27.750

22.500

7.500

5.250

3.750

Comitetul Olimpic și Sportiv Român

(1^1) Premiile/Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:

Nr. Crt.

Disciplină/Ramură/Probă

Cuantumul lit. a)-i)

Cuantumul lit. j)-s)

1

Discipline/Ramuri/Probe olimpice/paralimpice sau a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi incluse în programul ediției anterioare și al proximei ediții a jocurilor olimpice

Până la 100%

Până la 100%

2

Discipline/Ramuri/Probe a căror activitate este organizată în cadrul federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic

Până la 50%

Până la 75%

3

Discipline/Ramuri/Probe a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale

Până la 25%

Până la 50%

(1^2) Premiile/recompensele financiare prevăzute la alin. (1) pot fi acordate în cuantumurile prevăzute la alin. (1^1), pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi recunoscute de Comitetul Internațional Olimpic, respectiv pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul unor federații sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale, în următoarele situații:

a). în cazul competițiilor organizate de către federațiile sportive naționale, la nivel național, doar pentru rezultatele oficiale obținute la probele/categoriile la care au participat sportivi reprezentând cel puțin 4 structuri sportive;

b). în cazul campionatelor europene, organizate de către organismele sportive internaționale, cu participarea a cel puțin 15 țări;

c). în cazul campionatelor mondiale, organizate de către organismele sportive internaționale, cu participarea a minimum 20 țări, din minimum 3 continente;

d) în cazul campionatelor europene/mondiale, în integralitatea competiției, România este reprezentata de cel mult 2 sportivi sau cel mult 2 echipe per categorie/probă, cu excepția competițiilor de calificare la jocurile olimpice;

e) în cazul rezultatelor obținute de sportivi/echipe la probele din cadrul campionatelor europene, cu participarea a minimum 4 țări;

f) în cazul rezultatelor obținute de sportivi/echipe la probele din cadrul campionatelor mondiale, cu participarea a minimum 6 țări.

13. La articolul 25 după alineatul (1^2) se introduc două noi alineate, alin. (1^3) și (1^4) cu următorul cuprins:

(1^3) Premiile/recompensele prevăzute la alin. (1^2) pot fi acordate astfel:

a) pentru Campionatele Europene doar daca sunt îndeplinite cumulativ punctele: b),d) și e);

b) pentru Campionatele Mondiale doar dacă sunt îndeplinite cumulativ punctele: c), d) și f).

14. La articolul 25, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(8) În cazul jocurilor sportive și al tenisului, pentru calificările echipelor sportive la competiții internaționale menționate în tabelul următor, Agenția Naționale pentru Sport sau Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate acorda sportivilor și colectivelor tehnice, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în bani și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute astfel:

-lei-

Competiția

Calificări

Cine acordă premiile/recompensele

a) Jocurile olimpice

până la 3.000

Comitetul Olimpic și Sportiv Român

b) Campionate mondiale turneu final:

- seniori;

- tineret, juniori I.

până la 3.000

1.500

Agenția Națională pentru Sport

c) Campionate europene turneu final:

- seniori;

- tineret, juniori I.

până la 2.500

1.000

Agenția Națională pentru Sport

d) Cupa Davis* - calificări în grupa mondială și FED CUP* - faza finală Cupa mondială la rugby**

până la 3000

Agenția Națională pentru Sport

     

16. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, cluburile sportive pot acorda premii/recompense astfel:

a) un premiu/o recompensă de până la 1.500 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

b) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

17. La articolul 32 alineatului (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene și la alte competiții prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a)-l^1) și o)-s), precum și la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiați/recompensați, la propunerea federațiilor sportive naționale, în funcție de:„

18 Articolul 38 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 38 Cu ocazia jocurilor olimpice, jocurilor olimpice de tineret, festivalului olimpic al tineretului european, jocurilor francofoniei și jocurilor mondiale pe plajă, membrilor comisiilor și colectivelor tehnice multidisciplinare ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român și ale Agenția Națională pentru Sport, care au contribuit la obținerea performanțelor, precum și salariaților acestora li se pot acorda premii individuale de până la 40.000 lei. Suma acestor premii nu poate depăși 40% din valoarea totală a premiilor acordate.”

19. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„ (1) Antrenorii sau profesorii care au depistat, au selecționat şi/sau au pregătit sportivi care, ulterior, sub îndrumarea altor specialiști, s-au clasat pe locurile I - VI la Jocurile Olimpice, Jocurile Olimpice de Tineret, şi la Jocurile Paralimpice, Jocurile Mondiale pe Plajă, și Festivalul Olimpic al Tineretului European, respectiv pe locurile I - III la campionatele mondiale ori europene, pot fi premiați de Agenția Națională pentru Sport sau de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, după caz, pentru fiecare dintre aceste performanțe, cu un premiu de până la 30% din valoarea celui acordat sportivului ori sportivilor depistați, selecționați şi/sau pregătiți.”

20. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Sportivii care, în baza ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport, sunt distinși cu titlul de "Maestru emerit al sportului" pot primi un premiu în valoare de până la 2.200 lei. Premiul se acordă de federațiile sportive naționale şi se finanțează din bugetul acestora.

(2) Titlul de "Antrenor emerit" se acordă, la propunerea federațiilor sportive naționale, prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport. Cuantumul premiului acordat pentru acest titlu este de până la 3.500 lei şi se finanțează din bugetul federațiilor sportive naționale.”

21. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Agenția Națională pentru Sport, cu consultarea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, poate acorda anual "Premiul național pentru sport", în valoare de până la 40.000 lei pentru rezultate de excepție obținute în anul respectiv, prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

22. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 45 Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda anual premii individuale de până la 1.000 lei pentru voluntari, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinație.”

23. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 46 Cu prilejul unor aniversări jubiliare, al retragerii din activitate a unor sportivi, antrenori sau a altor personalități din domeniul sportului, precum şi al unor acțiuni speciale, organizațiile sportive pot acorda trofee sportive, precum şi premii în bani şi/sau în obiecte, în limita prevederilor bugetare aprobate, în valoare de până la 5.000 lei/persoană.”

24. La articolul 47 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Sportivii componenți ai loturilor naționale, antrenorii acestora, precum și alți membri ai colectivelor tehnice aprobate de federațiile sportive naționale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizate de federația sportivă națională și a competiției sportive la care participă în numele federației o indemnizație sportivă, care se acordă din bugetul de stat și/sau veniturile proprii ale Agenției Naționale pentru Sport, astfel:

 

Beneficiarul

Suma

Sursa

1

Sportivi de înaltă performanță

componenți ai loturilor naționale de seniori, la disciplinele sportive individuale (1-6 JO, 1-3CM și 1CE)

până la 3.000 lei/

persoană/lună

Agenția Națională pentru Sport

 

Sportivi de performanţă componenţi ai loturilor naționale de seniori, la disciplinele sportive individuale, care s-au clasat pe locurile 4-6CM la campionatele mondiale/campionatele mondiale pentru persoane cu nevoi speciale de seniori sau pe locurile 2-3CE campionatele europene/campionatele europene pentru persoane cu nevoi speciale de seniori, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/paralimpic aflat în derulare

până la 2.000 lei/

persoană/lună

Agenția Națională pentru Sport

1^1

Sportivi de performanţă componenţi ai loturilor naționale de seniori, la disciplinele sportive individuale, care s-au clasat pe locurile VII-VIII la campionatele mondiale/campionatele mondiale pentru persoane cu nevoi speciale de seniori sau pe locurile IV-VI la campionatele europene/campionatele europene pentru persoane cu nevoi speciale de seniori, în probele olimpice/paralimpice, în ciclul olimpic/paralimpic aflat în derulare

până la 1.000 lei/

persoană/lună

Agenția Națională pentru Sport

2

Alți sportivi de performanţă componenţi ai loturilor naționale de seniori

până la 2.000 lei/

persoană/lună

Agenția Națională pentru Sport

3

Sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale de tineret,

juniori I

până la 1.000 lei/

persoană/lună

Agenția Națională pentru Sport

4

Tehnicieni

- antrenor național

- colectivul tehnic coordonat

de un antrenor național

- antrenor principal

- antrenor secund

- medic

- asistent, consultant științific, metodist, cercetător științific, psiholog

- coregraf, corepetitor

- asistent medical - maseur,

biochimist, kinetoterapeut

- asistent medical

- maseur

- alți specialiști

100% din indemnizația

sportivă a fiecărui

sportiv antrenat, dar nu mai mult de 4 sportivi

150% din indemnizația

sportivă a unui

antrenor național

100% din indemnizația

unui sportiv antrenat

85% din indemnizația

sportivă a antreno-

rului principal

80% din indemnizația

sportivă a antrenorului principal

75% din indemnizația

sportivă a antrenorului principal

70% din indemnizația

sportivă a antreno-

rului principal

60% din indemnizația

sportivă a antrenoru-

lui principal

55% din indemnizația

sportivă a antrenoru-

lui principal

50% din indemnizația

sportivă a antrenoru-

lui principal

40% din indemnizația

sportivă a antrenorului principal

Agenția Națională pentru Sport

25. La articolul 48, alineatele (2), (3), (6) și (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Valoarea acestor prime este de până la 5.000 lei şi se acordă din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

(3) DE INTRODUS TABELUL DIN LEGISTAȚIA IN VIGOARE, CU MODIFICARE SUMĂ (DE LA 4500 LEI LA 5000 LEI)!

(6) Nivelul indemnizației prevăzute la alin. (5) este de până la 2.500 lei/lună şi se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă şi a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate.

(8) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român poate acorda lunar o indemnizație antrenorilor care asigură pregătirea sportivilor beneficiari ai bursei olimpice. Nivelul acestei indemnizații este în sumă de până la 1.500 lei/persoană şi se acordă pe perioada acțiunilor de pregătire sportivă şi a competițiilor sportive, la propunerea federațiilor sportive naționale de specialitate.”

26 După articolul 56, se introduc două noi articole, art. 57 și art. 58 cu următorul cuprins:

Art. 57 Pentru folosirea bazelor sportive din domeniul public şi privat al statului, aflate în folosința gratuită de către federațiile sportive naționale, sau care se află în proprietatea privată a federației sportive naționale, se pot efectua cheltuielile de achiziții materiale și bunuri necesare funcționarii, precum și servicii pentru întreținerea și buna funcționare a acestora.

Art. 58 Efectuarea cheltuielilor neprevăzute de prezentele norme necesare desfășurării în bune condiții a acțiunilor sportive, se vor realiza potrivit legislației în vigoare.” - PROPUNERE FR CANOTAJ!

ART II

Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM – MINISTRU,

Ion-Marcel CIOLACU

DE DISCUTAT!!!!

VARIANTA 1 – pentru art. 25, alin. 1^2 , prin adaugare unui nou alin. 1^4, cu următorul conținut:

(1^4) Premiile/recompensele financiare prevăzute la alin. (1), lit. d), e) și j) - pot fi acordate în cuantum de 25% pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul federațiilor sportive naționale pe ramură de sport, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi de luptă nerecunoscute de Comitetul Internațional Olimpic, în următoarele situații:

a) în cazul campionatelor europene, organizate de către organismele sportive internaționale, cu participarea a cel puțin 15 țări;

b) în cazul campionatelor mondiale, organizate de către organismele sportive internaționale, cu participarea a minimum 20 țări, de pe minimum 3 continente;

c) în cazul campionatelor europene/mondiale, în integralitatea competiției, România este reprezentata de cel mult 2 sportivi sau cel mult 2 echipe per categorie/probă;

d) în cazul rezultatelor obținute de sportivi/echipe la probele din cadrul campionatelor europene, cu participarea a minimum 6 țări;

e) în cazul rezultatelor obținute de sportivi/echipe la probele din cadrul campionatelor mondiale, cu participarea a minimum 8 țări, din minimum 2 continente;

f) în cazul disciplinelor/ramurilor, probelor sportive, doar pentru două rezultate, cele mai bine clasate pe probă și/sau categorie de vârstă/greutate.

VARIANTA 2 – pentru art. 25, alin. 1^4

(1^4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), lit. d), e) și j), premiile/recompensele financiare pot fi acordate în cuantum de 25% de către federațiile sportive naționale pentru discipline/ramuri/probe a căror activitate este organizată în cadrul acestora, afiliate sau recunoscute de federații sportive internaționale care administrează sporturi de luptă nerecunoscute de Comitetul Internațional Olimpic. "

*

*  Agentia  Nationala  pentru  Sport

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**  pentru  a  veni  in  sprijinul    Agentiei  Nationale  pentru  Sport   , va  sugeram  sa  faceti  Propuneri, Sugestii, Propuneri   ( decente  desigur  si  eventual  cu  argumente  ) la  :

** 

     AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SPORT (A.N.S.)

    Adresa: Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  - tel: 021.307.64.17 / fax: 021.307.64.18

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  / tel: 021.318.90.00 / fax: 021.318.90.01

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  /  tel: 021.307.64.17 , interior 1139

**

    GUVERNUL ROMÂNIEI

    Adresă:

Palatul Victoria, Piaţa Victoriei nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791

Adresa de e-mail:

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

**

    Camera  Deputatilor

    Palatul Parlamentului

Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  - puteti solicita informatii privind relatia institutiei cu mass-media;

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  - puteti pune întrebari si solicita informatii privind activitatea Camerei Deputatilor, a deputatilor si a structurilor care o compun;

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  - puteti adresa o petitie, cerere, reclamatie, sesizare sau propunere;             

Lista deputatilor - informatii de contact--.....

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.de?par=C

 
Banner

jNews ModulePrimeşte HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Zona banere

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Sondaj

Cum poate fi mai bine promovat Karate-ul?
 

Sunteti aici: Home Stiri Se schimba Normele financiare ptr. activitatea sportiva -HG.1447/2007 ??